می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۷۸۹ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]