می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۸۰۴ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]