می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۸۲۸ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]