می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۸۷۹ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]