گفتی عشق را باور کن[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
پشت پنجره های انتظار[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
آن قدر ظلم کردی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
لعنت به شور بختی این دست[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
حافظ بخوان[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
چشم هایت را به باد دادم[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
تیری از تفنگ جدا شد[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
چشم هایت[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
کاش گاو بودم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]