گفتی عشق را باور کن[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
پشت پنجره های انتظار[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
آن قدر ظلم کردی[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
لعنت به شور بختی این دست[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
حافظ بخوان[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
چشم هایت را به باد دادم[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
تیری از تفنگ جدا شد[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
چشم هایت[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
کاش گاو بودم[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]