تو با رفتنت هیچ لطمه ای به من نزدی[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
ما همه قسمتی از یک شعر بلند هستیم[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
مرا همین بس[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
بهترین شعرم[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
مادرم ساده ترین انسان زندگی ام بود[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
حالاکه رفته ای[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
روبروی آینه خود را تمـاشـا مـیکنم[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
از آن روزی که من دیدم طلوع زندگانی را[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
در برکۀ من هیچ شبی ماه نبود[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]