تو کجای این نقشه بودی[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
جنگ تمام شده بود[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
به خانه که برگشتی[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
همه چیز به سبیل یک ثانیه بند است[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
من یک فنجان چاقو می ریزم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
اصلا گیرم که این نهنگ بمیرد[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
وقتی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
آخر تو فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
تو می گفتی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
این طور با چشم های بسته[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]