تو کجای این نقشه بودی[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
جنگ تمام شده بود[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
به خانه که برگشتی[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
همه چیز به سبیل یک ثانیه بند است[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
من یک فنجان چاقو می ریزم[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
اصلا گیرم که این نهنگ بمیرد[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
وقتی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
آخر تو فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
تو می گفتی[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
این طور با چشم های بسته[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]