از یک روز[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]