شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]