شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]