شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]