شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]