دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]