دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]