دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]