دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]