از آواز صبح صدای عشق می آید[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
عروس رویاها[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
ای عشق مرا دریاب[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
سیاه چال[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]
خویش محکوم[ تعداد کلیک : ۹۷۱ ]