"کسی سر بر نمی آرد ز خواب ای شهر ویرانه!"[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
اتفاقی قریبِ افتادن[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
کسی به صوت شان دگر نمی کند توجهی[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
در نزاعی چنان سیاه و سپید[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
عهد[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
نذر سیدالشهدا علیه السلام[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
محکوم[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
انسان[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
ناحماسه[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
رجز[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
شاعر[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]