من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۸۵۳ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۹۴۰ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۷۷۰ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۸۹ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۲۸۹ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۹۳۵ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۸۶۸ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]