من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۸۱۱ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۷۳۶ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۹۱۵ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۲۱۸ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۷۴۳ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۸۳۸ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]