چه کسی در این دوئل[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دست هایم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
ما رو سفید بودیم[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
صندلی در اتاق نشسته[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
بی خبر کجا رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
نه من ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
جنگ را کوچک می کند[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
از این شعر بترس[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
نه چرخ لاستیکی داشت[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
سرما به باغ ها می زند[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
کودکی که ترسیده[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]