چه کسی در این دوئل[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
دست هایم[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
ما رو سفید بودیم[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
صندلی در اتاق نشسته[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
بی خبر کجا رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
نه من ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
جنگ را کوچک می کند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
از این شعر بترس[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
نه چرخ لاستیکی داشت[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
سرما به باغ ها می زند[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
کودکی که ترسیده[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]