تاریخ تکرار می شود[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
خود را، دفن کردی[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
چقدر دوست داشتیم[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
از دستهای تو، گریزانم[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
قلبم را[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
عمر من[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
عصایت را[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
سبز، زرد، قرمز[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
امروز، دیروز، مرا نمی شناسد[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
شیرینی دیروز تو[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
گم شده ام[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
عقربه ها می چرخند[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]