(نزدیک/دور)[ تعداد کلیک : ۱۱۹۱ ]
انگشت شمارند کارگرهایی[ تعداد کلیک : ۱۲۷۰ ]
خودش را جا داده است[ تعداد کلیک : ۹۱۶ ]
بالاخره . آمبولانس بهشت زهرا[ تعداد کلیک : ۱۰۴۰ ]
سید رسول پیره[ تعداد کلیک : ۱۱۹۸ ]
مردی که پیراهن چهارخانه می پوشد[ تعداد کلیک : ۱۱۳۴ ]
متنفر است از پوستش[ تعداد کلیک : ۸۷۰ ]
پنجاه متر . صد متر . هزار متر[ تعداد کلیک : ۱۰۵۹ ]
(برای مادرم)[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
رویای من[ تعداد کلیک : ۹۵۵ ]
در صدایت دم کرده ی نعنا پنهان کرده بودی[ تعداد کلیک : ۹۹۵ ]