آخرین خروشتو یادم نیست[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
هنوزم میگذره از خونه گاهی[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
بازم به جای بودن با تو[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
برو مادر دیگه راهی نمونده[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
به لبخندِ تو عادت کرده بودم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
من از هرجا شروع کردم مسیرو؛تورو تا آخرش همراه دیدم[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
گاهی نمیشه فکرتو فهمید[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
رویایِ تو چیز قشنگی نیست[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
همراه من برقص تا انتهای عشق[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
یه دنیا آرزو داشتمو اما[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
ندیدنت چه احساسِ بدی داره[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
دیگه اون آدم سابق نیستم[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]