آخرین خروشتو یادم نیست[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
هنوزم میگذره از خونه گاهی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
بازم به جای بودن با تو[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
برو مادر دیگه راهی نمونده[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
به لبخندِ تو عادت کرده بودم[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
من از هرجا شروع کردم مسیرو؛تورو تا آخرش همراه دیدم[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
گاهی نمیشه فکرتو فهمید[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
رویایِ تو چیز قشنگی نیست[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
همراه من برقص تا انتهای عشق[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
یه دنیا آرزو داشتمو اما[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
ندیدنت چه احساسِ بدی داره[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
دیگه اون آدم سابق نیستم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]