نیزار[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
می روند[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
مغز به پت پت افتاده شیب جاده بی پایان[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
مشق دیشب سخت بود[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
کودک گله چران می اندیشد چه سرد[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
با دستار خود می رفت[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
سیب[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
در برف های تو بود که خواب من سفیدست[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
تسبیح در دست[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
پای در[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]