مرا بریز[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
سرزده عاشورایی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
قطعه- شهید[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
الا آلالۀ وحشی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
غزل- همای عشق[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
غزل- مرا بریز[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
غزل- جهانگشای شکست[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
جهانی رو به بالا می‌سقوطد[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
با دانه‌های برف دلم می‌رود به باد[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
تا بغض گلوی غنچه نشکفت،[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
دوستان! دل مرا ندیده‌اید؟[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
الا آلالۀ وحشی، ز هیچ ابر[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
شکافت قالب خود را، برون زد از دل خاک؛[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
چون دوست کشید بر سرم دست،[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
پیچیده در سراسر این سرسرا بلنـــد[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
بریده راه نپیموده را جدایی ما:[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]