مرا بریز[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
سرزده عاشورایی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
قطعه- شهید[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
الا آلالۀ وحشی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
غزل- همای عشق[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
غزل- مرا بریز[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
غزل- جهانگشای شکست[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
جهانی رو به بالا می‌سقوطد[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
با دانه‌های برف دلم می‌رود به باد[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
تا بغض گلوی غنچه نشکفت،[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
دوستان! دل مرا ندیده‌اید؟[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
الا آلالۀ وحشی، ز هیچ ابر[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
شکافت قالب خود را، برون زد از دل خاک؛[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
چون دوست کشید بر سرم دست،[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
پیچیده در سراسر این سرسرا بلنـــد[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
بریده راه نپیموده را جدایی ما:[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]