مرا بریز[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
سرزده عاشورایی[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
قطعه- شهید[ تعداد کلیک : ۷۴۲ ]
الا آلالۀ وحشی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
غزل- همای عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
غزل- مرا بریز[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
غزل- جهانگشای شکست[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
جهانی رو به بالا می‌سقوطد[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
با دانه‌های برف دلم می‌رود به باد[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
تا بغض گلوی غنچه نشکفت،[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
دوستان! دل مرا ندیده‌اید؟[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
الا آلالۀ وحشی، ز هیچ ابر[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
شکافت قالب خود را، برون زد از دل خاک؛[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
چون دوست کشید بر سرم دست،[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
پیچیده در سراسر این سرسرا بلنـــد[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
بریده راه نپیموده را جدایی ما:[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]