شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۷۸۸ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]