شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]