دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]