دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]