دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]