دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]