دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]