براندازی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
گلستان[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
تازه کن هوای کوچه را[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
بهانه[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
بی هیچ چشمداشت[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
شهریور[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
پاییز تبریز[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
زیر و بم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
گفتم نگفتم[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
جنگ و صلح[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]