براندازی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
گلستان[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
تازه کن هوای کوچه را[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
بهانه[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
بی هیچ چشمداشت[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
شهریور[ تعداد کلیک : ۲۵۸ ]
پاییز تبریز[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
زیر و بم[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
گفتم نگفتم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
جنگ و صلح[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]