به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۹۲۴ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۱۲ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۲۳ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]