به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۳۹ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۶۰ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]