لحظه­ای مثل من تصوّر کن، پای قول و قرار یک نفری
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
به جای این که در شب­های من خورشید بگذارید
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
نشستیم و قسم خوردیم رو در رو به جان هم!
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
دردِ عشقی کشیده­ام که... فقط هر که باشد دچار می­فهمد
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
آمدی تا دقیقه­هایت را، ساده- امّا دقیق- بفروشی
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
گفتند: نگذر از غرورت، کار خوبی نیست
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
خان که نه! خانه شدم تا تو ستونم باشی
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۹۰۰ ]
خان که نه! خانه شدم تا تو ستونم باشی
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
حسّ و حال همه­ی ثانیه­ها ریخت به هم
امید صباغ نو[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]