بی راهه[ تعداد کلیک : ۱۰۹۴ ]
طلاق[ تعداد کلیک : ۹۳۹ ]
درد[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
دست انداز[ تعداد کلیک : ۸۰۴ ]
خودخواه[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
خونه(تقدیم به کودکانی که دشمن به خانه‌ی آنها حمله کرده است)[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
داروخانه شبانه روزی[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
روشن فکر نما[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
ایران[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
یاس[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]