هرچقدر[ تعداد کلیک : ۷۳۱ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
برف[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]