هرچقدر[ تعداد کلیک : ۸۱۱ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
برف[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]