هرچقدر[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
برف[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]