هرچقدر[ تعداد کلیک : ۷۷۰ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
برف[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]