ماه را مادرم به من آموخت[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
مبهوت[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
من لاغر نیستم[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
سایه[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
سپیده از پشت پرده ی سپید پنجره وسوسه ام می کند[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
من بچه بودم[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
هیچکس نمی داند شروع روشن [ماه][ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]