طرحی نو[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
قلّه قاف[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
نیوتون عاشق[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
یک لیوان خون[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
یک تک فِرِیم[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
تکامل[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
لباس برّه[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
پرچم[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
جنگ[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
طواف[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
امپراطور[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]