طرحی نو[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
قلّه قاف[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
نیوتون عاشق[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
یک لیوان خون[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
یک تک فِرِیم[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
تکامل[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
لباس برّه[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
پرچم[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
جنگ[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
طواف[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
امپراطور[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]