مثل قله ای بلند[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
می دوم تمام جاده را ولی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
بگو که بار آخر است[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
مثل تک درخت خسته ای[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
ما مسافران دائم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]