مثل قله ای بلند[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
می دوم تمام جاده را ولی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
بگو که بار آخر است[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
مثل تک درخت خسته ای[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
ما مسافران دائم[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]