«بغض سر رفته»[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
«قتل غیر عمد»[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
«دفترچه خاطرات»[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
«آدم عصر حجر»[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
«ابرهای مخالف»[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
«صبح‏ها نوبت کبوترهاست»[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]