«بغض سر رفته»[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
«قتل غیر عمد»[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
«دفترچه خاطرات»[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
«آدم عصر حجر»[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
«ابرهای مخالف»[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
«صبح‏ها نوبت کبوترهاست»[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]