نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]