نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]