نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]