نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]