نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]