هوس عاشقی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
هرچند...[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
همیشه ی بی عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
برای پاسدار شهید محمد زکی نژاد و همه ی پاسداران جان برکف[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
پهلوی تو[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
یرای امام هادی (ع)[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
چهارپاره[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]

هوس عاشقی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
هرچند...[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
همیشه ی بی عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
برای پاسدار شهید محمد زکی نژاد و همه ی پاسداران جان برکف[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
پهلوی تو[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
یرای امام هادی (ع)[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
چهارپاره[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]