گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۸۱۰ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۸۱۵ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۷۳۶ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۷۹۷ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۱۱۰۳ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۸۲۹ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۹۴۲ ]