پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]