پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]