پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]