پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]