صحنه را نمی پسندی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
« من » به ایستگاه می رود[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
توی کوپه از لای روزنامه باد می وزد[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
مردهای همسایه می خندند[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
تو میروی و این شعر شروع می شود[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
سپید می پوشی[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
چشمانم[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
حتمن انتظار زیادیست[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
می دانم همین روزها[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
این روزها[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
قطارها از سینهی من میگذرند[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]