صحنه را نمی پسندی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
« من » به ایستگاه می رود[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
توی کوپه از لای روزنامه باد می وزد[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
مردهای همسایه می خندند[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
تو میروی و این شعر شروع می شود[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
سپید می پوشی[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
چشمانم[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
حتمن انتظار زیادیست[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
می دانم همین روزها[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
این روزها[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
قطارها از سینهی من میگذرند[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]