خشونت حریر[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
مساحت پیکرت[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
شب خاطره ی من[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
تن من قوی ست[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
ماندن در غم به مثابه فرو خفتن در روشنایی ست[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]