خشونت حریر[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
مساحت پیکرت[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
شب خاطره ی من[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
تن من قوی ست[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
ماندن در غم به مثابه فرو خفتن در روشنایی ست[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]