آنقدر خیابان را انتظار میکشم[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
دیگر[ تعداد کلیک : ۲۰۷ ]
آنقدر خیابان را انتظار میکشم[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
پنجره ی اتاقم[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
ساختمان ها روی هم فرود می آیند[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
بخند[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
مرزهای جهان[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
شمال یا جنوب[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
نمیدانم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
از تو سر در نمی آورم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]