این قدر[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]