این قدر[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]