فرودگاه[ تعداد کلیک : ۷۶۵ ]
کلیه با گروه خونی A[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
عصرای پاییز[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
سوت قطار[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
سرطان[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
دیوار شکسته[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
درختا[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
خیانت[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
تراژدی[ تعداد کلیک : ۷۱۹ ]
برای کودکان فلسطینی[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
زنگ در رو که می‌شنوی هر بار[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]