بگذار تحریم ها بیشتر شود[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
به بند بند تنم فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
برسد به تنها شدن![ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
به دنبال کمپی جدید می گردم[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
آنقدر وحشی هستم[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
آنقدر سوخته ام[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
جمجمه ی عاشق[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
صدایم را سیم ها به سرقت بردند[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
آرامش عمیق[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]