مایه ی تأدیب[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
دنیا شده قد یک عدس در سر من[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
همسایه ی خدا[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
باد نوروزی[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
من و غزل[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
می فهمم[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
مرهم مشترک[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
قلم[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]