اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]