اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۷۴۳ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]