اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]