اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]