از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]