از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]