از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]