از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]