من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]