من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]