به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]