به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]