وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]