وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]