قصه ی عشق نباید که به حاشا بکشد[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
این رودخانه ها از کجا می آیند[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
من و تو[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
دریا جای پای ماست![ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
خون لخته[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
پیاده راه می رویم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
دنیا پیش از ما آغاز[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
هنوز بدهکاریم به پرندگانی که خوابشان را به هم زدیم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
آدم ها را هر چه بیشتر بشناسی بیشتر دفن می شوی[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
مفت نمی ارزد آبهای جهان وقتی غرقت نمی کنند[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]