هر چند همین آمدنت هم دیر است[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
یک جرم[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
نخل های سوخته[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
یاس کبود[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
میان دســت های بـــسته و[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]