هر چند همین آمدنت هم دیر است[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
یک جرم[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
نخل های سوخته[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
یاس کبود[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
میان دســت های بـــسته و[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]