نا امیدی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
بگو دوست داری ام؟[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
ای آنکه یادت از سر ما در نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
گنج عشق[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
مقام سنگ دلی[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
یار می فروش[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
خواب جدایی[ تعداد کلیک : ۲۰۵ ]
برق چشمان تو[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
انتظار[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
بوسه بر بازوی عباس[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
کوچه های کوفه[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]