ای شب[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۳۴ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]