ای شب[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]