مثل همیشه ام[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
گفتند تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه[ تعداد کلیک : ۸۸۰ ]
قرص هایم را[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
به یک شعر فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
باور کنید من شاعر نیستم[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
از کوچه شما که رد میشوم[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
راستش را بخواهی بانو[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
رو به راهم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
یکی صبح[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]