مثل همیشه ام[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
گفتند تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
قرص هایم را[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
به یک شعر فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
باور کنید من شاعر نیستم[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
از کوچه شما که رد میشوم[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
راستش را بخواهی بانو[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
رو به راهم[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
یکی صبح[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]