مرا از قدم زدن های بیخودی[ تعداد کلیک : ۱۴۰۰ ]
تقصیر من نیست که[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
باران چه از جان ما می خواهد ؟[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
سهم من از جنگ گوش هایم بود[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
مادرم هنوز زنده است[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
تو را[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]