مرا از قدم زدن های بیخودی[ تعداد کلیک : ۱۴۵۱ ]
تقصیر من نیست که[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
باران چه از جان ما می خواهد ؟[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
سهم من از جنگ گوش هایم بود[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
مادرم هنوز زنده است[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
تو را[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]