من نادیده گرفته نخواهم شد[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
زیرآبی آسمان[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
به آفتاب ونور شب سوگند[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
کسی به در لگد زد؟[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
مردی سواربرمرکب کوژه[ تعداد کلیک : ۲۴۹ ]
روزی تمام صندلی هایی که ساخته ام[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]