من نادیده گرفته نخواهم شد[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
زیرآبی آسمان[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
به آفتاب ونور شب سوگند[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
کسی به در لگد زد؟[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
مردی سواربرمرکب کوژه[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]
روزی تمام صندلی هایی که ساخته ام[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]